عنابستانی و راه چمنی و بروغنی و سبحانی با یکدیگر مناظره می کنند.

به گزارش بصیر سبزوار،حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار برگزار می کند:

 

مناظره بین نمایندگان نامزدهای انتخاباتی سبزوار

 

دوشنبه۱۱/۳ ساعت۱۲
آقایان بروغنی_سبحانی

 

سه شنبه ۱۱/۴ساعت۱۲
آقایان راه چمنی_عنابستانی

 

مکان مجتمع دانشگاهی آزاد (آمفی تئاتر دانشکده علوم انسانی)

منبع :رصد