همایش بزرگ ائتلاف اصولگرایان در سبزوار با حضور آیت الله عالمی،آیت الله سعیدی در سبزوار برگزارشد

همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (1) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (2) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (3) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (4) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (5) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (6) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (7) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (8) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (9) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (10) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (11) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (12) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (13) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (14) همایش ائتلاف بزرگ اصولگرایان (15)