مردم سبزوار در جریان مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی نوزده شهید تقدیم اسلام و انقلاب کردند، راه سرخی که تا امروز بیش از ۱۷۰۰ شهید منطقه در پاسداشت و نگه داشت آن همت خونین گمارده اند.

تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۱۷) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۱۶) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۱۸) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۱۵) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۱۴) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۱۳) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۱۰) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۱۱) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۱۲) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۷) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۸) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۹) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۶) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۵) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۴) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۳) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۲) تصویری از یک مرد انقلابی سبزواری-شهید انقلاب اسلامی سبزوار (۱)