عکس زیر دیوار نوشته ای مربوط به دهه اول انقلاب است که در آن ؛الله واحد خمینی قائد؛ نوشته شده است. این دیوار در خیابان صائب، صائب ۱ قرار دارد.

دیوار نوشته انقلابی در سبزوار-الله واحد خمینی قائد