حمید سبزواری سراینده شعر «خمینی ای امام» که به دلیل کهولت سن و ضعف خونریزی معده حدود ده روزی است که در بیمارستان بستری است.