نصب بنر دیوار مهربانی در چهارراه دادگستری سبزوار

photo_2015-12-25_13-08-04