اولین برف پاییزی چهره سبزوار را سفیدپوش کرد و باعث خوشحالی شهروندان شد.

_MG_0078 _MG_0084 _MG_0103 _MG_0109 _MG_0111 _MG_0115 _MG_0120 _MG_0130 _MG_0150 _MG_0151 _MG_0152 _MG_0157 _MG_0164 IMG_0141 IMG_0142 IMG_0144