کارشناس مسائل سیاسی گفت: کم آوردن برخی از خواص سبب نخواهد شد تا انقلاب از مسیر خود منحرف شود.

 

امین کوشکی در گفتگو با بصیر سبزوار بیان اینکه استقامت مردم در برابر استکبار نشان از حرکت انقلاب اسلامی در مسیراصلی خد است اظهارداشت: کم آوردن برخی از خواص در برابر تحریم ها وتهدیدها نشان از دنیا طلبی آنها داشته که این امر سبب نخواهد شد تا انقلاب از مسیر خود خارج شود.

 

وی با اشاره به اصرار برخی بر سازش و مذاکره با استکبار بر سر مسائلی غیر از هسته ای تصریح کرد: این افراد خواستا این شده اند که دست از آرمان های انقلابی برداریم و این نشانه ضعف شخصی و دورنی این افراد است.

 

کوشکی با بیان اینکه نفاق از ابتدای تشکیل حکومت اسلامی تهدید برای حکومت بوده است خاطر نشان کرد: بصیرت پادزهر خوبی برای شناخت دشمنان دوست نما است که باید تمام جامعه به این امر اهتمام ورزند.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه برخی در اواسط مسیر انقلاب از اتوبوس انقلاب پیاده شده اند ابراز کرد: دل بستن به وعده های غرب ما را به هیچ مقصدی نخواهد رساند .

 

وی با اشاره به دستاوردهای که پس از انقلاب نصیب کشور شده است تاکید کرد: هر پیشرفتی درایران ما حصل صبر و استقامت ملت ایران است و این خود از نشانه های استکبار ستیزی ما است.

 

این کارشناس مسائل سیاسی با بیان اینکه یکی از راههای تشخیص حرکت در مسیر انقلاب رفتار دشمنان ما است ادامه داد: هرکجا که دشمن از ما تعریف کند نشان از انحراف ما از مسر خواهد بود.

 

وی با بیان اینکه دشمن به این دریاف رسید که تحریم ها نتوانست از روحیه استکبار ستیزی ملت ایران بکاهد بلکه بیشتر نفرت از استکبار را در دلها پرورش داد خاطر نشان کرد: رواج روحیه مصرف گرایی توسط غرب از حربه هایی است که دشمن در حال حاضر در پی آن است.

 

انتهای پیام/