همزمان با روز عاشورای حسینی در بسیاری از مناطق سبزوار مراسم شبیه خوانی برگزار می شود .

19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1