صبح چهار شنبه پیکر مطهر بسیجی شهید رضا دامرودی از مدافعان حرم حضرت زینب (س)بر دوش مردم دیار سربدارن تشییع شد.

12 18 20 21 23 24 26 27 28 37 46 48 51 52 54 55 57 58 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 84 85 IMG_1607 IMG_1615 IMG_1631 IMG_1636 IMG_1661 IMG_1672 IMG_1673 IMG_1676 IMG_1689 IMG_1702 IMG_1706 IMG_1714 IMG_1725 IMG_1732 IMG_1742 IMG_1743 IMG_1745 IMG_1752 IMG_1774 IMG_1778 IMG_1785 IMG_1786 IMG_1807 IMG_1809 IMG_1811 IMG_1816 IMG_1824 IMG_1825 IMG_1828 IMG_1829 IMG_1835 IMG_1836 IMG_1838 IMG_1842 IMG_1845 IMG_1850 IMG_1854 IMG_1861 IMG_1863 IMG_1872 IMG_1878 IMG_1887 IMG_1894 IMG_1899 IMG_1900 IMG_1904 IMG_1907 IMG_1913