پس از گذشتن بیش از یک هفته از فاجعه منا و انفعال دستگاه دیپلماسی دراین زمینه بیانات قاطع و صریح مقام معظم رهبری سبب شد تا رئیس جمهور مواضعی تا حدودی قاطعانه ترنسبت به قبل در برخورد با این حادثه در پیش گیرد!!!!

IMG_0164