صبح امروز پیکر پنج تن از سپیدپوشان فاجعه منا بر دوش مردم داغدیده سبزوار تشییع و برای خاکسپاری به زادگاهشان منتقل شد.

12 22 33 44 45 66 77 147 159 222 258 369 528 654 789 954 963 999 1234 1236 6325 6523 9513 9667 12345 12365 987465