مراسم بزرگداشت جانباختگان حادثه منا عصر امروز و با حضور فرماندار،مسئولین اداری ،فذماندهان نظامی و انتظامی و قشرهای غم دیده مردم در مسجد جامع سبزوار برگزار شد.

IMG_9515 IMG_9524 IMG_9527  IMG_9529 IMG_9532 IMG_9539IMG_9528 IMG_9542 IMG_9557 IMG_9558 IMG_9563 IMG_9571 IMG_9576 IMG_9577 IMG_9585 IMG_9605 IMG_9610 IMG_9619