رئیس شورای اسلامی شهرستان گفت:شورای دانش آموزی به منظور ایجاد ارتباط صحیح و موثر بین دانش آموزان ، مدیران و اولیا تشکیل شده است

جلال تعصبی در گفتگو با بصیر سبزوار،  با اشاره به اهمیت آموزش و پرورش در خصوص شورای دانش آموزی اذعان کرد:  شوراهای دانش آموزی شوراهای نمادینی است که به منظور مشارکت دانش آموزان در امور مربوط به مسائل آموزشی ،پرورشی ، انضباطی وایجاد ارتباط صحیح و مستقیم بین دانش آموزان و اولیای مدرسه شورای دانش آموزی تشکیل شد.

تعصبی تصریح کرد: برای دانش آموزان این فرهنگ غلط ترویج شده است که کسانی که در شورای دانش آموزی هستند می توانند تمام موارد و امور مربوط را انجام دهند که به این صورت نیست.

وی ادامه داد: در شورای دانش آموزی ، دانش آموزان می توانند بعد از ارایه  طرح در خصوص بعضی از موارد مربوط بعد از تایید مدیر مدرسه اجرایی شود. همانند اینکه رنگ درس مدرسه عوض شود و یا نه و آن هم در حد نظر می باشد که تصمیم نهایی با مدیر مسول مدرسه می باشد.

وی بیان کرد: تصمیمات دانش آموزان زمانی اجرایی نهایی می شود که اختلالی در قانون دانش آوزی ایجاد ننماید.

این فرنگی فرهیخته شوراهای انش آموزی را خانه فرهنگ و آموزش شوراییان آینده دانست و خاطرنشان کرد:

مهمترین کار یک شورایی عمل تصمیم سازی و تصمیم گیری است.

وی در ادامه با اشاره به ۳ مشکل اساسی فرهنگیان در این شهرستان اذعان کرد:حفظ جایگاه و حرمت فرهنگی بودن،مسائل صنفی، تغییر مدام نظام آموزش و بخش مسائل رفاهی؛ اجتماعی از مهمترین مسائل و مشکلات فرهنگیان عزیز می باشد که متاسفانه تا کنون بخوبی رسیدگی نشده است همانند بیمه طلایی فرهنگیان که در سال اول اجرا بخوبی ارایه داده شد ولی این اجرا هر ساله رشد بسیار نزولی داشته است.

تعصبی در آخربا اشاره به اینکه فرهنگیان جامعه داران انسان ساز می باشند یاد آورشد: ما معتقدیم؛ فرهنگیان هستند که جوانان را از ابتدا آموزش می دهند و آینده جامعه را می سازند پس باید به این قشر توجه ویژهای شود..

انتهای پیام/