ظهر دیروز در پی بی تدبیری دولت آل سعود بیش از 1000نفر از حجاج قربانی شدند.

قربانیان حادثه منا

 

 

۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا۲۹

۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا۲۸

 

۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۱) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۲) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۳) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۴) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۵) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۶) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۷) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۸) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۹) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۱۰) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۱۱) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۱۲) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۱۳) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۱۴) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۱۵) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۱۶) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۱۷) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۱۸) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۱۹) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۲۰) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۲۱) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۲۲) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۲۳) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۲۴) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۲۵) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۲۶) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۲۷) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۲۸) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۲۹) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۳۰) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۳۱) ۱۳۹۴۰۷۰۲-فاجعه منا (۳۲)