مردم سبزوار در حمایت از فرمایشات مقام معظم رهبری به کمپین «ما اجازه نمی دهیم " پیوستند.

IMG_5825 IMG_5827 IMG_5833 IMG_5985 IMG_5989 IMG_5991 IMG_5994 IMG_5997