بیمارستان مبینی سبزوار موفق به کسب رتبه برتر در زمینه ارتقاءسلامت مادر و نوزاد در کشور شد.

در همایش تقدیر از بیمارستانهای برتر ارتقاء سلامت مادر و نوزاد که پنجم مرداد ماه درسالن همایشهای وزارت بهداشت برگزارگردید، معاونت درمان و مرکز آموزشی درمانی مبینی مورد تقدیر مقام عالی وزرات بهداشت قرار گرفتند و مرکز آموزشی درمانی مبینی موفق به کسب رتبه برتر در زمینه سلامت مادر و کودک و ترویج زایمان طبیعی درکشور گردید.

شایان ذکر است در این مراسم دکتر هاشمی وزیر بهداشت و دکتر آقاجانی معاون درمان و دبیر اجرایی ستاد کشوری برنامه تحول نظام سلامت با حضور در غرفه نمایشگاهی دستاوردهای دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در زمینه سلامت مادر و کودک، ارتقاء کیفیت هتلینگ و ترویج زایمان طبیعی بیمارستان شهیدان مبینی از نزدیک بازدید نمودند.