نماز عید سعید فطر همزمان با سراسر کشور در جایگاه نماز جمعه سبزوار برگزار شد

18.Ettehadi 16.Ettehadi 14.Ettehadi 12.Ettehadi 13.Ettehadi 11.Ettehadi 10.Ettehadi 17.Ettehadi 9.Ettehadi 8.Ettehadi 6.Ettehadi 4.Ettehadi 3.Ettehadi 2.Ettehadi 5.Ettehadi