مردم مومن و روزه دار دیار سربداران با برپایی راهپیمایی روز جهانی قدس همراه با سایر مسلمانان جهان فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا سردادند.

IMG_3206 IMG_3205 IMG_3213 IMG_3217 IMG_3240 IMG_3242 IMG_3241 IMG_3255 IMG_3257 IMG_3265 IMG_3256 IMG_3267 IMG_3269 IMG_3258 IMG_3244 IMG_3277 IMG_3282 IMG_3285