در حالی که بیش از هشت ماه دیگر تا انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده، رمضانعلی سبحانی فر پس از هر اقدامی که در چارچوب وظایف نمایندگی وی می باشد، مورد تقدیر خودجوش برخی شرکت ها و تشکل های صنفی قرار می گیرد!

تقدیر خودجوش سبحانی