این مکان ها عمدتا محل های رایج برای پیداکردن مواد مخدر هستند که متاسفانه به وفور این نوع مواد مصرف و به فروش می رسند .

DSC00291 DSC00310 DSC00311 DSC00312 DSC00313 DSC00316 DSC00317 DSC00318 DSC00319 DSC00320 DSC00322 DSC00323 DSC00324