صبح امروز (شنبه) شماری از مال باختگان صندوق میزان درمقابل دادگستری شهرستان سبزوار تجمع کردند.

منبع: سبزوار نما/ اسرارنامه