با تصویب در صحن علنی مجلس بهای خدمات سازمان پسماند دو برابر افزایش یافت.

به گزارش بصیر سبزوار ،رئیس کمیسیون خدمات شهری در یکصدو پنجاهمین جلسه شورای شهر با بیان اینکه این طرح در دی ماه سال گذشته درکمیسیون به تصویب رسید بود اظهار داشت: با توجه به فشارهای اقتصادی طرح تا کنون برای تصویب نهایی به صحن شورا نیامده بود.

 

جلال تعصبی با توجه به خرید باکس های زباله و افزایش تجهیزات در سازمان پسماند در سال جدید و تامین هزینه های آن نیاز به افزایش بهای این خدمات است.

 

وی همچنین ادامه داد: متاسفانه در سال های گذشته در افزایش این بها تعلل کرده ایم که این عامل سبب می شود این افزایش به شکل ناگهانی در جامعه نمود داشته باشد.

 

معاون خدمات شهری شهرداری نیز در این جلسه بیان داشت: بهای خدمات پسماند از ابتدای سال ۸۳با مبلغ سالانه بیست و ۴هزار و ۲۰۰تومان تا کنون هیچ گونه افزایشی نداشته در صورتی که این مبلغ در دهیاری ها بیشتر از این مبلغ است.

 

سیدعلی کوشکی تصریح کرد: با توجه به فرمول افزایش سالانه ،این مبلغ برای سال جاری در ۱۶۰هزار تومان محاسبه خواهد شد.

 

وی با اشاره به بودجه ۱۵میلیاردی سازمان پسماند خاطر نشان کرد: تنها راه درآمدی سازمان از طریق جمع آوری بهای خدمات است که باید از این طریق پرداخت حقوق ۵۰۰نفربا مبلغ در حدود ۸۰۰میلیون تومان صورت گیرد.

 

اسد الله نورنهنگ نایب رییس شورا در مخالفت با این افزایش بها عنوان کرد: در حال که تمام ادارات فشار را برگرده مردم گذاشته اند و در زمان رکود بازار این افزایش قیمت فشار مضاعفی بر مردم وارد خواهد کرد.

 

محمد رضا قلعه نویی نیزدر این رابطه با بیان اینکه این سازمان هیچ راه تامین درآمدی جز دریافت بهای خدمات برای تامین بودجه سالانه خود ندارد عنوان کرد: تازمانی که شهرداری دارای درآمد پایدار نباشد دستش در جیب مردم خواهدبود.