هر ساله دهه سوم ماه شعبان را دهه تکریم و غباروربی مساجد می نامند که در این ایام آماده سازی مساجد برای میزبانی از روزه داران برنامه ریزی شده و ضمن غباروبی فضا برای حضور مومنان بیش از پیش مهیا می شود.

IMG_2669 IMG_2670 IMG_2674 IMG_2675 IMG_2686 IMG_2690 IMG_2693 IMG_2694 IMG_2699 IMG_2706 IMG_2708