مدیر نسیم جوین و خبر نگار خراسان این مورد تزریق غیر اخلاقی و غیر شرعی را هم به اطلاع امام جمعه محترم رسانده است و هم در آخرین جلسه شورای اداری این شهرستان در پایان سال گذشته با صدای بلند این مشکل غیر شرعی را عنوان کرده است.

علی رغم درج گزارش  « تزریقات مردان توسط بانو»  در جوین  در سایت نسیم جوین و خراسان  در برخی از مطب پزشکان این شهرستان،  تزریقات غیر شرعی در برخی از مراکز درمانی جوین همچنان ادامه دارد!

 

 

مدیر نسیم جوین و خبر نگار خراسان این مورد تزریق غیر اخلاقی و غیر شرعی را هم به  اطلاع امام جمعه محترم رسانده است و  هم در آخرین  جلسه شورای اداری این شهرستان در پایان سال گذشته  با صدای بلند  این مشکل غیر شرعی را عنوان کرده است.

 

 

و اما:   گوش اگرگوش تو  و ناله اگر ناله من   /    آنچه البته به جایی نرسد فریاد است !!!!

 

 

و جای تاسف اینکه شاید به خاطر مبلغ ناچیر در تفاوت حقوق خانم تزریقاتچی با تزریقاتچی آقا این سهل انگاری انجام می شود!

 

منبع: نسیم جوین/