همایش لوزان بدون سانسور در خصوص ابعاد مختلف توافق لوزان و روشن شدن هر چه بیشتر ابعاد فنی و حقوقی این توافق هسته ای در سبزوار برگزار شد.

IMG_2047 IMG_2050 IMG_2059 IMG_2060 IMG_2061 IMG_2065 IMG_2068 IMG_2070 IMG_2079 IMG_2081