مردم نمازگزار سبزوار همزمان با برگزاری نماز جمعه این هفته به کمپین مردمی اجازه نمی دهیم پیوستند و تاکید کردند که اجازه بازرسی از هیچ منطقه نظامی را به دشمن نخواهند داد.

IMG_2106 IMG_2110 IMG_2111 IMG_2116 IMG_2117 IMG_2121 IMG_2126 IMG_2129 IMG_2134 IMG_2137