کمپین ما اجازه نمی دهیم در حمایت از منویات رهبر عزیزمان و در پاسخ به زیاده خواهی و تحقیر ایران توسط 5+1

IMG_1957 IMG_1964 IMG_1966 IMG_1971 IMG_1976 IMG_1981 IMG_1989 IMG_1991 IMG_1993 IMG_2010 IMG_2013 IMG_2016 IMG_2017 IMG_2023 IMG_2029 IMG_2030 IMG_2033 IMG_2038 IMG_2041