حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در سفر به غرب استان تهران با اعتراضات مردمی نسبت به روند مذاکرات رو به رو شد.