یکی از دانشجویان شهید مدنی آذربایجان راجع به بحث نظارت های مدیریت شده در مذاکرات هسته ای شعر طنزی سرده است.

یکی از دانشجویان شهید مدنی آذربایجان راجع به نظارت های مدیریت شده در مذاکرات هسته ای شعر طنزی سرده است. شعر “ر – ز” را در ادامه می خوانید.

 

از راه دوری میان                        دست خالی که زشته

 

مراکز نظامی!!؟؟؟                    این حرفو کی نوشته؟؟

 

از راه دوری میان                       سخت بگیریم بد میشه

 

اون موقع تو دهکده                 هرچی بگیم رد میشه

 

البته خب ما گفتیم                   که بازرسی نداریم

 

هرکی بخواد ببینه                     دست رو چشاش می ذاریم

 

اونام فقط سرپایی                    با یه نظر رد میشن

 

تازه دارن راه میان                   چیزی بگیم بد میشن

 

شرعم مگه نمیگه                     تا یه نظر حلاله

 

خب یه نفر میاد و                   یه دستمالی می ماله

 

چشماشونو می بندیم              تا جایی رو نبینن

 

بچه های خوبی ان                  رازدارن و امینن

 

باور کنین اسرارِ                      نظامی در امونه

 

دست رو چشاش می ذاریم      هر کی بخواد بخونه

 

منبع: زیتون/