در سال‌هایی که علاوه بر دشمنان خارجی، توطئه‌گران داخلی نیز با تمام توان به ارکان نظام اسلامی هجوم می‌آوردند، بیشترین فشار بر پاسداران که همانا «نگهبانان انقلاب» هستند، بود.

13930202000301