در آخرین روز از هفته سبزوار و همزمان با ولادت امام حسین(ع) و گرامیداشت روز پاسدار خانه موزه شهید محمد فرومندی با حضور مسئولین، همرزمان و خانواده شهید بزرگوار افتتاح شد.

به گزارش بصیر سبزوار، در آخرین روز از هفته سبزوار و همزمان با ولادت امام حسین(ع) و گرامیداشت روز پاسدار خانه موزه شهید محمد فرومندی با حضور مسئولین، همرزمان و خانواده شهید بزرگوار افتتاح شد.

 

علی ارغیانی رییس کمیسیون ایثارگران شورای اسلامی شهر سبزوار در این مراسم اظهار داشت: این خانه توسط یک خیر به قمیت ۲۲۰ میلیون تومان از خانوداه شهید خریداری شده است.

 

وی با بیان اینکه مساحت این خانه ۲۵۰ متر مربع است، افزود: فضای خانه شهید بازسازی شده و سعی ما بر این بوده است که حال و هوای آن روزها دوباره در منزل این شهید عزیز زنده شود.

 

این مسئول با اشاره به اینکه موضوع خانه موزه شهید فرومندی در شورای سوم مطرح شده بوده است، ادامه داد: با تلاش و پیگیری های شهردار وقت و همت مسئولین بعدی توانستیم این خانه موزه را که اولین خانه موزه شهید در استان است، افتتاح کنیم.

 

ارغیانی با اشاره به اینکه شهید محمد فرومندی وجودش پر از غیرت، مردانگی، ایثار و…بود، تصریح کرد: برنامه های زیادی برای انجام کارهای فرهنگی در این خانه موزه پیش بینی شده است.

 

گفتنی است این خانه موزه دارای سه اتاق و یک حال می باشد که در تمامی آن ها با طراحی و نصب تصاویر به معرفی این شهید عزیز پرداخته شده است.

 

ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮوﻣﻨﺪی، دو‪ ‪ﻣﻴﻦﻓﺮزﻧﺪ ﻋﻠﻰ، در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۳۶ در ﻣﺤﻠﻪ «ﻗﻠﻌﻪﻛﺮﻳﻢ» شهرستان اﺳﻔﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ. در ﺳﺎل ۱۳۵۸ ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞﺳﭙﺎه ﺳﺒﺰوار ﻋﻀﻮ ﺳﭙﺎه ﺷﺪ. و در اوﻟﻴﻦ ﻣﺄﻣﻮرﻳ‪ﺘﺶ ﻋﺎزم ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺷﺪ. ‫ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ، ﻣﺠﺪد در ﺳﭙﺎه ﺳﺒﺰوار ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ و در دوره ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻋﻤﻠﻴ‪ﺎت ﻛﻪ از ﻃﺮف ‫ﻣﺮﻛﺰ آﻣﻮزش ﺳﭙﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺮد. ﻣﺪ‪ت ﭼﻬﺎر ﻣﺎه در «ﺳﻌﺪآﺑﺎد» ﺗﻬﺮان آﻣﻮزﺷﻬﺎی‫ﺗﺨصصی را ﮔﺬراﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ﺑﻪ ﺳﺒﺰوار ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان «ﻣﺴﺌﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﭙﺎه ﺳﺒﺰوار»، «‫ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﻴج ﺳﺒﺰوار» و «آﻣﻮزش ﺳﭙﺎه» ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪ. ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻤﻌﻪﻫﺎ ‫ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮ ﻣﻰﺑﺮد و آﻣﻮزﺷﻬﺎی ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﻰداد.ﻓﺮوﻣﻨﺪی در ﻣﺪ‪ت ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎی ﺧﻴﺒﺮ، ﺑﺪر، ﻓﺎو، واﻟﻔﺠﺮﻫﺎی ﻏﺮورآﻓﺮﻳﻦ و ‫آزادی ﻣﻬﺮان ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ او ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎﻣﻰ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﻰ ﻟﺸﻜﺮ ۵ ﻧﺼﺮ ﺑﻮد.ﻓﺮوﻣﻨﺪی ﺳﺮاﻧﺠﺎم در روز ۲۰ دی ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۶۵ در ﻋﻤﻠﻴ‪ﺎت «ﻛﺮﺑﻼی ۵»، در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻠﻤﭽﻪ ﺑﺮ ‫اﺛﺮ اﺻﺎﺑﺖ ﺗﺮﻛﺶ ﺑﻪ ﻓﻴﺾ ﺷﻬﺎدت ﻧﺎئل ﺷﺪ.

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر از شهید فرومندی اینجا را کلیک کنید.

 

انتهای پیام/