اولین نمایشگاه گروهی چاپ دستی و عکاسی در نگارخانه امیرشاهی اداره ارشاد سبزوار افتتاح گردید.

اولین نمایشگاه گروهی چاپ دستی و عکاسی در نگارخانه امیرشاهی اداره ارشاد سبزوار افتتاح گردید.

 

این نمایشگاه تا ۳۱ اردیبهشت ما دایر می‌باشد.

 

منبع: سبزواریان/