تعداد 35 نفر از دانشجویان حکیم سبزواری به مرحله دوم داستان خوانی رضوی راه پیدا کردند.

جشنواره ادبیات داستانی رضوی دومین سال متوالی،که به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری برگزار میگردد امسال با در نظر گرفتن بخش چهارمی ویژه دانشجویان دانشگاه های سراسر شهرستان سبزوار با موضوع”داستان خوانی”فراخوان شد که در ۱۷اردیبهشت ماه با حضور داوران ممتازشهرستان در مرحله اولیه مورد بازبینی قرارگرفت.

 

که از تعداد ۴۷ شرکت کننده مجازمتشکل از دانشجویان و اعضا انجمن نمایش شهرستان، ۳۵ نفر حاضر و داوری اولیه با حضور آقایان محسن فرمانبر ، حسین معدنی ثانی و آریان نژاد برگزار شد.

 
یکی از نکات قابل توجه دراین بخش از جشنواره حضور یک کودک نه ساله به نام نگین کوهستانی از اعضاء فعال انجمن نمایش شهرستان می باشد.

 
لازم به ذکراست نتایج این مرحله بزودی منتشر و مرحله نهایی این بخش تا انتهای اردی بهشت ماه در دانشگاه حکیم برگزار میگردد.

 

منبع: سبزوار نیوز/