رئیس هیئت مدیره کشت و صنعت جوین از وصول نشدن طلب ۱۰۰ میلیارد ریالی قند جوین از ۲ کارخانه قند استان خبر داد.

پاییز سال گذشته خبرنگار خراسان و نسیم جوین گزارشی از سوی پیمانکاران چغندر قند این شهرستان در خراسان و نسیم جوین به چاپ رساند و در مورد دلالی و تبانی کارخانه های قند استان در شکستن قیمت رقابتی محصول چغندر قند خبر داد. و در آن گزارش از قول کشاورزان گفته شد که چند کارخانه قند استان با کارخانه قند جوین تبانی کرده و حتی قرار دادی بسته اند تا چغندر جوین از طرف کشاورزان به کارخانه های استان ارسال نشود یعنی کارخانه های استان به هیچ وجه چغندر کشاورزان جوین را تحویل نگیرند و در عوض و بر اساس قرار دادی که بین خود کارخانه ها تنظیم شده بود، چند هزار تن چغندری که قند جوین از کشاورزان این شهرستان تحویل گرفته است به کارخانه های مورد اشاره استان تحویل دهد. ( یعنی دلالی)