مراسم معنوی اعتکاف ۱۲ تا ۱۴ اردیبهشت ماه جاری (مصادف با ۱۳ تا ۱۵ رجب) همزمان با سراسر کشور در سبزوار نیز برگزار شد.

IMG_0538 IMG_0543 IMG_0548 IMG_0558 IMG_0562 IMG_0565 IMG_0566 IMG_0567 IMG_0568 IMG_0574 IMG_0575 IMG_0578 IMG_0584 IMG_0593 IMG_0596 IMG_0599IMG_0536