تیتر یک کیهان در 13 اردیبهشت درباره انتشار فکت شیت چنین است:

1006864_939