متاسفانه بدتر از این موضوع قرار گرفتن چاه آب شرب روستا و 4 روستای دیگر در مسیر این آلودگی است که می تواند خطرناک باشد ولی هنوز اقدام عملی از سوی ادارات ذیربط از جمله آب و فاضلاب روستایی ، بهداشت و در مان و دستگاههای متولی از جمله فرمانداری ، بخشداری و شورای روستا و دهیاری صورت نگرفته است.

پیام مخاطب:

 

روستای مهر تا زمانی که به عنوان یکی از روستاهای شهرستان سبزوار بود به عنوان قطب تولید گوشت سفید محسوب می شد .هرچند این نقطه قوت هنوز هم به ادامه دارد و این روستا به عنوان قطب تولید گوشت سفید در شهرستان داورزن و حتی سبزوار بزرگ و و شاید هم در استان محسوب شود .

 

 

عبور یک رودخانه دائمی از داخل این روستا آن را بسیار سرسبز و زیبا کرده است ولی متاسفانه مدتی است آب و هوای این روستا حال خوشی ندارد.

 

 

این روستا تا زمانی که به عنوان یکی از روستاهای شهرستان سبزوار محسوب می شد به عنوان قطب تولید گوشت سفید محسوب می شد .هرچند این نقطه قوت هنوز هم به ادامه دارد و این روستا به عنوان قطب تولید گوشت سفید در شهرستان داورزن و حتی سبزوار بزرگ و و شاید هم در استان محسوب شود .

 

 

وجود بیش از ۹۰ واحد مرغداری فعال و نیمه فعال که بیش از ۱۰ واحد آن در هر بار جوجه ریزی بیش از ۲۰۰هزار قطعه جوجه را پرورش می دهد جای بسی خوشحال و مباهات است .

 

 

اما این روزها به رغم مکانیزه شدن مرغداری ها بوی تعفن آن شبانه روز بر روی روستا سایه انداخته است و مردم این روستا نیز به ناچار با این بوی تعفن می سوزند و می سازند.

 

 

چندین سال قبل صدور مجوز برای مرغداری ها منوط به رعایت حریم روستا و حتی قرار نگرفتن در مسیر باد منتهی به روستا و فاصله مناسب از روستاها صادر می شد ولی امروزه دستگاههای متولی امر بدون توجه به این مشکل که در حال تبدیل شدن به یک معضل است نسبت به صدور پروانه کار مرغداری ها اقدام می کنند .

 

 

هم اکنون ۳ واحد مرغداریسی هزار قطعه ای در شرق روستا فعال است که با کوچکترین نسیم بوی بد و متعفن این مرغداری ها بر روی سر مردم روستا آوار می شود.

 

 

متاسفانه بدتر از این موضوع قرار گرفتن چاه آب شرب روستا و ۴ روستای دیگر در مسیر این آلودگی است که می تواند خطرناک باشد ولی هنوز اقدام عملی از سوی ادارات ذیربط از جمله آب و فاضلاب روستایی ، بهداشت و در مان و دستگاههای متولی از جمله فرمانداری ، بخشداری و شورای روستا و دهیاری صورت نمی گیرد.

 

 

و باز هم موضوع بدتر آن است که به رغم مشکلات موجود صدور مجوز یک واحد مرغداری دیگر نیز در همین مسیر و در نزدیکی روستا صادر شده که رابطه ها را بجای ضابطه مورد تاکید قرار می دهد.

 

 

اهالی روستا هیچگاه خواهان آن نبوده و نیستند که جلو پیشرفت فرد و یا افرادی را بگیرند ، چرا که پیشرفت هریک از افراد روستا پیشرفت روستا و نهایتا همه افراد روستا خواهد شد ولی با این موضوع نیز مخالف هستند که برخی اقدامات این افراد در روستا ، به سلامت دیگران لطمه بزند .

 

 

امضا طوماری از سوی تنی چند از افراد روستا در حمایت از این موضوع و ارسال آن به دستگاهای ذیربط ازجمله استانداری ، فرمانداری ، شبکه بهداشت و درمان و آب و فاضلاب روستایی نشانه تعهد آنان به سلامت روستا است و هیچ موضع دیگری از آن برنمی خیزد و نباید شاهد مقاومت و لجبازی صاحبان مرغداری در به خطر انداختن سلامت جامعه باشیم .

 

 

به هر تقدیر مسئولان ذیربط که در بالا به ذکر نام آنان اشاره شد باید با اقدامات پیشگیرانه و البته مناسب سلامتی به خطر افتاده روستا را به آن برگردانند.