البته ما به دنبال مقصر نبودیم چون می شدیم شبیه آنهایی که آمدند و قول ها دادند و تقصیرها را تقسیم کردند و در آخرهم کاری از پیش نبردند.

بنده معتقد به این نیستم که دانشجویان بایستی سکوت کنند و هیچ حرفی نزنند  به این هم معتقد نیستم که دانشجویان بایستی از خودشان در وسط میدان تحرک عملی نشان بدهند، بلکه معتقدم که دانشجو در زمینه عدالتخواهی باید اصل قضیه را مطالبه کند جا انداختن فکر عدالتخواهی در ذهن مردم، در ذهن خانواده ها،در ذهن هر کسی که در حوزه کارتان قرار می گیرد. مقام معظم رهبری

 
ما دانشجویان تشکل انجمن اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری برای تحقق این مهم و برقراری عدالت شهری،مسئله ی رسیدگی به کوی گلستان و توجه به فقر فرهنگی،فاصله زیاد از مردم و نداشتن شرایط مناسب زندگی را از مهم ترین و اساسی ترین مسائلی دیدیم که نیاز به ورود جدی از سوی دانشجویان دارد.

 

به منظور آگاهی بخشی به جامعه دانشجویی و شهروندان سبزواری که به گونه ای متفاوت با اهالی این کوی برخورد می کنند و با وجود همه ی حرف هایی که در مورد آن جا بود،به همراه تعدادی از دوستانمان راهی کوی گلستان شدیم.آن چه که دیدیم با شنیده ها تفاوت زیادی داشت.مردمی محصور در فضایی که هیچ ارتباطی با بیرون نداشت و به تعبیر اهالی،مردم شهر انگار آن ها را تحریم کرده بودند.

 

البته ما به دنبال مقصر نبودیم چون می شدیم شبیه آنهایی که آمدند و قول ها دادند و تقصیرها را تقسیم کردند و در آخرهم کاری از پیش نبردند.

 

گذشته از همه مشکلاتی که به لحاظ عمرانی و بهداشتی و…وجود داشت،اما شکاف عمیق تر و پررنگ ترفاصله آن ها با مردم شهر بود.برای برطرف شدن این مشکل برآن شدیم که در مرحله اول دانشجویان،مردم و مسئولین را مطلع و با خود همراه کنیم.درگام اول تصمیم گرفتیم نمایشگاه عکسی با عکس های گرفته شده توسط خود دانشجویان برگزار کنیم..باشد که این حرکت شروعی برای تداوم این جریان سازی شود.