رئیس دانشگاه حکیم سبزواری گفت: انسانیت مهمترین پارامتر مورد نیاز دانشجویان در محیط دانشگاه و جامعه است.

دکتر حدادنیا،در جشن مهرورزان انجمن خیریه دانشجویی دانشگاه حکیم،علاوه بر دانش افزایی،مهارت و انسانیت را از مهم ترین پارمترهای مورد نیاز دانشجویان در محیط خارج از دانشگاه عنوان کرد و گفت:ذهن انسان بدلیل داشتن قوه تصمیم گیری بالا،می تواند مبتنی بر دانش خود،بهترین تصمیمات را در زندگی بگیرد اما صرف داشتن دانش ومهارت نمی توان به موفقیت رسید چراکه تنها با گذراندن ۱۴۰واحددرسی نمی توان مسیر نهایی که همان انسانیت است را طی کنیم.

 

وی با اشاره به طرح سوالی مبنی براینکه”آیا تاکنون،این دروس گذرانده شده در دانشگاه،تا چه میزان در زندگی روزمره ما بدردمان خورده است گفت:ما علاوه برطرح اینگونه سوالات وپاسخ گویی به آن باید سوال هایی چون:استفاده از دانش مان در دست گیری از نیازمندان چگونه بایدصورت بگیرد؟ما باید به این سوال پاخ دهیم چگونه می توانیم به جای ماهی رساندن به نیازمندان،ماهی گیری را به آنها بیاموزیم؟

 

این استاددانشگاه در پاسخ به بسیاری از این سوالات مشترک بین تمامی دانشجویان گفت:ما می توانیم و باید به یادداشته باشیم دست گیری یعنی قدم به قدم با نیازمند گام برداشتن،یادگرفتن و یاددادن.

 

وی در پایان،ازحضور انجمن خیریه در دانشگاه حکیم ابراز خرسندی کرد وبیان داشت:این انجمن با پایبندی دانشجویان پا گرفته است و امیدواریم شما دانشجویان با استفاده از سه مهارت،دانش،مهارت و انسانیت بتوانیم مهم ترین تکلیف زندگی مان را به سرانجام برسانیم.

 

منبع: سبزوار نیوز/