جلسه بررسی مشکلات مخابرات شهرستان خوشاب در محل فرمانداری خوشاب برگزار گردید.

به گزارش بصیر سبزوار،حسین ابراهیمی فرماندار خوشاب در این جلسه با اشاره به شاخص برخورداری ها در شهرستان در حوزه

تلفن ثابت و همراه به برخی از نارسایی ها و ضعف های مخابراتی سطح شهرستان اشاره نمودند.

 

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد مخابرات بویژه در خصوص گسترش تلفن همراه طی دوسال اخیر به عدم پوشش مخابرات

در تعدادی ازروستاهای شهرستان اشاره نمودند و خواستار تسریع مخابرات در اجرای پروژه های مربوطه شدند.

 

ابراهیمی با اشاره به وضعیت پوشش تلفن ثابت و نیاز شهرستان به ویژه شهر سلطان آباد، مرکز شهرستان به توسعه زیر ساخت

های مخابراتی و تلفن ثابت بر پیگیری موضوع توسط مخابرات سبزوار تاکید نمودند.

 

همچنین با توجه به مشکلات موجود در حوزه دفاتر مخابرات روستایی از شرکت مخابرات پیگیری جدی این موضوع را خواستار شدند.