یادداشت بایگانی -
  • ورزش سیاسی نیست نعل وارونه ی سلبریتی های وطنی!
  • پس از بازی کردن مسعود شجاعی و احسان حاج صفی در برابر تیمی از اسرائیل، بسیاری حرکت آن ها را محکوم کردند اما سلبریتی ها به میان آمدند و با گفتن این جمله که "ورزش سیاسی نیست" به حمایت از آن دو پرداختند.