وقتی زیارت عاشورا محور زندگی می شود/کار برا ی خدا آرم و نشان نمی خواد بایگانی -