مطیعی بایگانی -
  • انحصار طلبی در فحاشی!
  • این روزها با جماعتی طرف هستیم سراسر تناقض. جماعتی که به فحش بد و فحش خوب اعتقاد دارند. مثل این که یکی بگوید من به ظلم خوب و ظلم بد اعتقاد دارم!